Покана за Общо събрание на Асоциацията

ПОКАНА

За Общо събрание на Асоциацията на преводачите

на 11 май 2019 г. от 14.00 часа в хотел Чинар, гр. Хисаря*

Уважаеми колеги, членове на Асоциацията на преводачите,

С настоящата Ви каним на редовно Общо събрание на АП, което ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор на Председател на ОС, протоколчик и Преброителна комисия.

 2. Приемане на Дневния ред.

 3. Одобряване на нови членове и временно изключване (отпадане) с заличаване от списъка на членовете в сайта на АП поради неплащане на членски внос.

 4. Отчет на Управителния съвет за периода от предходното Общо събрание до 11 май 2019 г.

 5. Приемане на Отчета на УС.

 6. Отчет на Контролния съвет за периода от предходното Общо събрание до 11 май 2019 г.

 7. Приемане на Отчета на Контролния съвет.

 8. Представяне и обсъждане на Застраховка професионална отговорност за преводачи.

 9. Предложение за допълнение на Устава на АП (член 8, алинея 5), касаещи изискванията за членство.

 10. Избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет.

 11. Разни

 12. За членове на АП с внесен членски внос за 2019 г. разходите за нощувка в хотел Чинар на 10 и 11 май 2019 г. и официалната вечеря на 11 май от 19 часа са за сметка на Асоциацията на преводачите.

 13. “Моля желаещите да участват в Общото събрание членове да изпратят на е-пощата на Димитър Кузмин (dim_kuz@abv.bg) писмена ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ най-късно до 1 май 2019 г., в която да посочат деня и приблизителен час на пристигането си в хотел Чинар и ден и час на отпътуване, както и вида на транспорта.

Share this