Чавдара Чавдарова Пантич (снимка)
Езици: 
А – Български; В – Английски; - C – Руски

Специализация по области:

финанси, банково дело, бизнес, право, политика, обществени науки, инфраструктурни проекти и др.

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес: