Веселина Хоторн (снимка)
Езици: 
А – Български; В – Английски; С – Руски

Специализация по области:

счетоводство, одит (вкл. медицински одит), икономика, енергетика, финанси, право, правоприлагане и съдебна власт, маркетинг и мениджмънт, медицина (хуманна; ветеринарна), фармация (вкл. клинични изпитвания, фармакологична бдителност и одит) и политика.

Вид превод:

конферентен (симултанен; консекутивен); шушутаж (превод „на ухо“), писмен.

Електронен адрес: