Раздел I: Отношения с клиентите и потребителите на преводачески услуги:

1.1. Преводачът осигурява изискваните от клиента качество и бързина на преводаческата услуга.
1.2. Преводачът предупреждава клиента за възможни рискове, които биха могли да възникнат в резултат на некачествен оригинал или непредоставяне от страна на клиента на лице за контакт за специализирани консултации, а при устен превод – непредоставяне на предварителни материали, неспазване на професионалния стандарт за двама преводачи или лоша техническа обезпеченост.
1.3. Преводачът своевременно уведомява клиента за всички възникнали в процеса на работата пречки за качественото и в срок изпълнение на възложената поръчка.
1.4. Преводачът договаря цена за извършване на преводаческата услуга в зависимост от степента на сложност и от срока на изпълнение на поръчката, като за всяка поръчка страните постигат предварителна договореност, скрепена с договор.
1.5. При невъзможност да приеме поръчка преводачът насочва клиента към свои колеги, които биха я изпълнили компетентно и акуратно, като за контакт предоставя техни телефони и адреси.
1.6. Преводачът изпълнява стриктно указанията на клиента, свързани с поверителността на информацията, която става негово достояние в процеса на извършване на превода. Указанията на клиента се дават при сключване на договора. Дори при липса на такава клауза преводачът в никакъв случай не се възползва от информацията в ущърб на интересите на клиента.
1.7. Преводачът полага усилия за запазване на доброто име на клиента, като не го злепоставя и не злослови по негов адрес пред негови конкуренти, пред средствата за масова информация или на други места.

Раздел II: Отношения между преводачите:

2.1. Преводачът полага усилия за поддържане на достойното име на професията пред клиентите, пред средствата за масова информация, пред държавните органи, пред професионалните организации и др., като защитава интересите на гилдията.

2.2. Независимо дали ги познава или не, преводачът оказва съдействие на своите колеги при упражняване на преводаческата дейност, без да уронва публично престижа на професията с открити критични забележки.
2.3. Преводачът уведомява своевременно своите колеги за проблеми, възникнали при изпълнението на дадена поръчка, когато тези проблеми могат да възникнат и при други колеги.
2.4. Когато преводач получи последваща поръчка от клиент, с когото е установил контакт чрез колега, преводачът уведомява колегата си.
2.5. Преводачът не използва злонамерено за свои користни цели резултатите от труда на свои колеги.
2.6. Членовете на Асоциацията на преводачите се задължават да спазват нейните задължителни правила и полагат максимални усилия да спазват препоръчителните такива, като се стремят да направят професионалните стандарти на Асоциацията достояние на всички участници на пазара на превода.
2.7. В случай на неизпълнение на някое от гореизброените етични правила, по сигнал на член на Асоциацията или на клиент, Управителният съвет създава ad hoc арбитражна група от трима души в състав: едно лице, избрано от Управителния съвет, едно лице, посочено от преводача, срещу когото е подаден сигналът, и едно лице, посочено от Контролната комисия.

11 Aприл 2009
София