Наименование

Член 1. (1) В съответствие с разпоредбите на глава първа, член 2, алинея 1, от Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Република България се учредява на доброволен принцип неполитическо, неправителствено и нерелигиозно съсловно сдружение с нестопанска цел в частна полза под името АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ, наричана по-нататък за краткост “АСОЦИАЦИЯТА”.

(2) Всяко писмено изявление от името на АСОЦИАЦИЯТА трябва да съдържа нейното наименование, седалище и адрес, както и данни за нейната регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

Статут

Член 2. АСОЦИАЦИЯТА е юридическо лице, има пълни права и имуществена обособеност и се управлява самостоятелно съгласно законите на страната и разпоредбите на този Устав. Тя има запазени и защитени от закона име, печат и право на банкови сметки.

Седалище

Член 3. Седалището на АСОЦИАЦИЯТА е в гр. София, община “Слатина“, с адрес на управление 1505 София, ул. “Добромирка” № 5.

Срок на учредяване

Член 4. Срокът на действие на АСОЦИАЦИЯТА е неограничен.

Цели и предмет на основната дейност на асоциацията

Член 5. (1) Целите на АСОЦИАЦИЯТА са:

- да подпомага членовете си и тяхната професионална дейност;

- да полага грижи за повишаване професионалната квалификация на своите членове с цел повишаване качеството на превода;

- да защитава професионалните интереси на членовете си;

- да насърчава професионалното сътрудничество и контактите между членовете;

- да повишава информираността на членовете си по съществени за професионалната им дейност въпроси;

- да утвърждава авторитета на членовете си в страната и в чужбина;

- да осъществява контакти с други организации в страната и в чужбина;

- да защитава авторските и сродни права на членовете си.

(2) АСОЦИАЦИЯТА осъществява своята дейност в полза на членовете си. В своята дейност АСОЦИАЦИЯТА не разпределя печалба.

Средства за постигане на целите на АСОЦИАЦИЯТА

Член 6. (1) За постигане на целите си АСОЦИАЦИЯТА определя свободно следните средства, за да подпомага своите членове, като

- им предоставя консултации по въпроси от правен, финансово-счетоводен или професионален характер;

- им предоставя възможност за защита при възникнали правни спорове, свързани с професионалните им изяви;

- им предоставя възможност за сключване при облекчени условия на застраховки, свързани с професионалната дейност на преводачите;

- издава информационен бюлетин, свързан с професионалната дейност на членовете.

(2) Защитава правата и интересите на своите членове пред органите на държавната власт, съда, монополните организации и други юридически лица, като

- предприема действия за защита правата и интересите на своите членове в случай, че те бъдат нарушени или пренебрегнати от страна на държавни органи, обществени организации и институции с административна компетентност или монополно положение;

- изисква от компетентните държавни органи, обществени и други организации разяснения и становища по засягащите преводаческата дейност законодателни актове и предлага подходящи промени в българското законодателство, за да бъде постигната благоприятна правна и финансова среда за упражняване на преводаческата професия;

- приетите ЕТИЧНИ ПРАВИЛА са допълнение и неразделна част от Устава. Асоциацията полага усилия за неговото съблюдаване като средство за поддържане на доброто име, с което се ползват представителите на преводаческата професия в обществото.

(3) Осъществява и поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и провежда целенасочени действия за запознаване на гражданството, стопанските среди, политическите институции и държавните органи с проблемите и възможностите на преводаческата професия.

(4) Защитава интересите на членовете си, без да се ангажира с приемане и обработка на поръчки за превод.

Предмет на допълнителна стопанска дейност, свързан с предмета на основна дейност

Член 7. (1) АСОЦИАЦИЯТА извършва допълнителна стопанска дейност, чийто предмет произтича от нейните цели и основна дейност.

(2) Приходите от допълнителната стопанска дейност се използват за постигане на определените в този Устав цели.

(3) Извършваната от АСОЦИАЦИЯТА допълнителна стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи конкретния вид стопанска дейност, към който има интерес АСОЦИАЦИЯТА.

(4) Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА има право да взема решения, с които да определя основните насоки за извършване на допълнителна стопанска дейност, както и начините за организацията и осъществяването на тази дейност. В съответствие с член 15, алинея 5, то може да възложи на Управителния съвет текущото изпълнение на определена допълнителна стопанска дейност.

Придобиване и прекратяване на членство

Отпадане от членство

Член 8. (а) (1) Участието в АСОЦИАЦИЯТА е доброволно

(2) Членството на учредителите възниква с подписването на този Устав.

(3) Членове на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат всички предлагащи преводачески услуги физически лица, които приемат Устава на АСОЦИАЦИЯТА и отговарят на следните минимални изисквания

- да имат 50 (петдесет) работни дни устен превод; или

- да имат 500 (петстотин) преведени страници; или

- да имат 2 (две) години работа като писмени преводачи

(4) Изискванията по горната алинея за извършени преводи се удостоверяват с издадени от клиенти служебни бележки, включително и от посреднически агенции. В служебната бележка за броя работни дни на кандидата като устен преводач да има текст, който да удостоверява, че кандидатът е работил в екип.

(5) Приемането на нов член става при доброволно желание, изявено от страна на съответното физическо лице под формата на писмено заявление, отправено до Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯТА. Заявлението се придружава от кратка автобиография, от списък с преводите, публикациите или участията в мероприятия със синхронен или консекутивен превод, в съответствие с посочените по-горе в член 8, алинея 3, изисквания, както и от

1. поръчителство от двама членове на АСОЦИАЦИЯТА; или

2. поръчителство от един преводач със стаж над 5 години и от един член на АСОЦИАЦИЯТА; или

3. една рецензия от определен от Управителния съвет рецензент и едно поръчителство от член на АСОЦИАЦИЯТА.

Приетите през последните две години членове на АСОЦИАЦИЯТА се въздържат да дават поръчителство за членство.

(б) Управителният съвет взема решение по подадените заявления най-късно три месеца от датата на подаване, а кандидатите се уведомяват писмено в едноседмичен срок от датата на решението на Управителния съвет.

(в) Кандидатите за членове, чиито молби са били отхвърлени от Управителния съвет, могат да подновят своите кандидатури пред Общото събрание. В този случай решението на Общото събрание е окончателно.

(6) Членството в АСОЦИАЦИЯТА се прекратява на едно от следните основания:

1. Чрез едностранно волеизявление за доброволно напускане;

2. Чрез изключване в случай на неизпълнение на произтичащи от Устава задължения, по решение на Общото събрание;

3. При смърт или поставяне под пълно запрещение;

4. С прекратяването на АСОЦИАЦИЯТА;

5. При отпадане поради невнасяне на установените в член 15, алинея 5, точка 5, членски вноски.

Член 9. (1) По предложение на Управителния съвет член на АСОЦИАЦИЯТА може да бъде изключен с решение на Общото събрание, когато

- нарушава предвидените в този Устав задължения;

- извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в АСОЦИАЦИЯТА несъвместимо.

(2) Управителният съвет определя характера на нарушенията, в свое решение дава срок за тяхното преустановяване, както и за отстраняване на съответните последици, а при неспазване на този срок – прави предложение за изключване.

Член 10. (1) Отпадането се констатира, когато член на АСОЦИАЦИЯТА

- не е внесъл членски внос по реда на член 15, алинея 5, точка 5, от този Устав;

- е преустановил участието си в дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

(2) Горните обстоятелства, тяхното времетраене и особено обстоятелствата, свързани с преустановяване на участието, се констатират от Управителния съвет въз основа на документите на АСОЦИАЦИЯТА. Управителният съвет докладва отпадането пред Общото събрание, което взема съответно решение.

Член 11. При прекратяване на членство АСОЦИАЦИЯТА не дължи връщане на направените членски вноски.

Права и задължения на членовете

Член 12. (1) Членовете имат право да се ползват от имуществото на АСОЦИАЦИЯТА и от резултатите от нейната дейност по ред, предвиден от Общото събрание.

(2) Членовете имат право

1. Да участват при избора на управителни органи и да бъдат избирани в тях. В Общото събрание всеки член има право на един глас.

2. Да участват във всички инициативи, свързани с целите и задачите на АСОЦИАЦИЯТА.

3. Да получават информация за вземаните от органите решения, както и за дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

4. Да искат отмяна на противозаконните или противоуставни решения на органите на АСОЦИАЦИЯТА.

(3) Членовете са длъжни да плащат редовно определения членски внос. Членският внос за текущата година е дължим към 1 март същата година.

(4) Членовете са длъжни да спазват Устава и ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА, като негова неразделна част, да съблюдават решенията на органите на АСОЦИАЦИЯТА, да съдействат за постигане на нейните цели, както и да полагат необходимите грижи за имуществото на АСОЦИАЦИЯТА.

(5) Правата и задълженията на членовете, с изключение на имуществените, са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при прекратяване или смърт.

Имущество

Член 13. (1) Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се образува от

1. Членски внос;

2. Субсидии от държавни, общински и други организации съгласно действащото българско законодателство;

3. Дарения, завещания и доброволни финансови помощи от фирми, фондации и други, както и от частни лица;

4. Допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирана АСОЦИАЦИЯТА.

(2) Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движими или недвижими вещи и вещни права, права върху интелектуална или индустриална собственост, ценни книжа, дялово участие в сдружения, права върху акции и други.

(3) Български и чуждестранни юридически и физически лица могат безусловно или под условие да правят дарения или завещания в полза на АСОЦИАЦИЯТА, в съответствие с нейните цели.

(4) По решение на Общото събрание имуществото на АСОЦИАЦИЯТА може да се влага в недвижими имоти, банкови депозити, ценни книжа, права върху дялови вноски, права върху интелектуална или индустриална собственост, както и по друг подходящ начин. Влагането на имуществото трябва да гарантира доход, който да го запазва или увеличава, като се държи сметка за инфлационните процеси, както и за финансирането на идеалните цели на АСОЦИАЦИЯТА.

(5) АСОЦИАЦИЯТА може да учредява, да участва като съучредител или да придобива права на участие в търговски дружества с изключение на такива, които се занимават с посредническа дейност по отношение на всички видове преводи, като чистата печалба от това участие се използва от АСОЦИАЦИЯТА за постигане на нейните идеални цели.

(6) Разпореждането с имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се извършва от Управителния съвет в рамките на разполагаемите средства и в съответствие с този Устав.

Органи

Член 14. Органи на управление на АСОЦИАЦИЯТА са

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

3. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

4. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Общо събрание

Член 15. (1) Общото събрание е върховен орган на АСОЦИАЦИЯТА, в който участват всички физически лица, членове на АСОЦИАЦИЯТА.

(2) Общото събрание се свиква от председателя най-малко веднъж годишно по решение на Управителния съвет. Поканата се отправя по електронната поща и се поставя на мястото за обяви в сградата, в която се намира седалището на АСОЦИАЦИЯТА. При необходимост, председателят по собствена инициатива или по инициатива на 1/3 от членовете на АСОЦИАЦИЯТА може да свика извънредно заседание на Общото събрание. Това се обявява най-малко един месец предварително, като по електронната поща се изпращат писмени покани с часа, датата, мястото и дневния ред, както и информация за това, по чия инициатива се свиква събранието. Покана се поставя и на мястото за обяви в сградата, в която се намира седалището на АСОЦИАЦИЯТА. Общо събрание може да се свика и по искане на 1/3 от членовете на АСОЦИАЦИЯТА в населеното място, в което се намира нейното седалище. Ако в едномесечен срок Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на АСОЦИАЦИЯТА по писмено искане на заинтересуваните членове или от натоварено от тях лице. Поканата се отправя по електронната поща и се поставя на мястото за обяви в сградата, в която се намира седалището на АСОЦИАЦИЯТА.

(3) Общото събрание се състои от всички членове на АСОЦИАЦИЯТА и се счита за законно, ако на него присъстват най-малко 50% плюс 1 от членовете. При липса на кворум събранието се отлага с половин час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако уставът не разпорежда друго.

(4) По въпроси, които не са били вписани предварително в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения. Това не важи за отстраняване на членове на Управителния съвет, за приемане на техни оставки или за избиране на техни заместници.

(5) Общото събрание

1. Определя главните насоки за развитието на АСОЦИАЦИЯТА;

2. Прави изменения и допълнения към Устава на АСОЦИАЦИЯТА;

3. Определя броя на членовете на колективните органи, избира и освобождава с явно гласуване измежду членовете на АСОЦИАЦИЯТА членовете на Управителния и на Контролния съвет.

След избора на управителен съвет последният определя кой от неговите членове ще бъде председател и кои ще представляват АСОЦИАЦИЯТА, както и начина на представителство;

4. Одобрява доклада на Контролния съвет;

5. Определя размера и вида на членския внос, както и начина на неговото внасяне;

6. Приема годишния отчет на [предишния] Управителен съвет;

7. Одобрява счетоводния баланс на АСОЦИАЦИЯТА;

8 Определя годишния бюджет за осигуряване на дейността на АСОЦИАЦИЯТА;

9. Взема решения за участие в други дружества и други организации, както и за преобразуване на АСОЦИАЦИЯТА;

10. Взема решения за прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА;

11. Утвърждава правилниците на колективните органи на АСОЦИАЦИЯТА;

12. Отменя решенията на другите органи на АСОЦИАЦИЯТА, които противоречат на закона, на Устава или на други вътрешни актове, които регламентират дейността на АСОЦИАЦИЯТА;

13. Взема други решения, произтичащи от Устава и други нормативни актове.

(6) По време на заседание работата на Общото събрание се ръководи от избран с обикновено мнозинство председател на това заседание. До избирането на такъв председател работата се ръководи от председателя на АСОЦИАЦИЯТА.

(7) Общото събрание взема своите решения с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по горната алинея (5), точки 2, 3, 5, 9, 10 и 11, за които се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове. Гласуването се извършва явно.

(8) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от двама члена, ако представи писмено пълномощно от последните. Преупълномощаване не се допуска.

(9) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

(10) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието, от лицето, водило протокола, както и от председателя на Контролния съвет или упълномощен от него член.

Управителен съвет и правила относно начина на представляване.

Член 16. (1) Управителният съвет е изпълнителен и представителен орган на АСОЦИАЦИЯТА. Той се състои от петима (5) членове, избира се от Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА и има мандат от 5 (пет) години. На заседанията на Управителния съвет има право да присъства, но без право на глас, председателят на Контролния съвет или упълномощен от него член на последния.

(2) Членове на Управителния съвет представляват АСОЦИАЦИЯТА – заедно и поотделно – съгласно протоколирано негово решение.

(3) Управителният съвет:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и управлява дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

2. Представлява АСОЦИАЦИЯТА, като за определена цел може да упълномощи и други членове на АСОЦИАЦИЯТА, освен нейния председател.

3. В рамките на предоставената му компетентност осигурява защита на интересите на членовете на АСОЦИАЦИЯТА пред всички органи в страната и в чужбина.

4. Координира текущо дейността на АСОЦИАЦИЯТА и съдейства на членовете в рамките на предоставената му компетентност.

5. Отчита ежегодно дейността си пред Общото събрание.

6. Избира сред своите членове временен председател, в случай на невъзможност на председателя поради тежко заболяване или отсъствие от страната да изпълнява задълженията си за продължителен период от време. Мандатът на временния председател изтича на първото следващо Общо събрание или с отпадане на причините, довели до този избор.

7. Обсъжда и решава всички засягащи АСОЦИАЦИЯТА въпроси, освен тези, които според Устава са от компетентност на Общото събрание.

8. Разпорежда се с имуществото на АСОЦИАЦИЯТА, като спазва изискванията на този Устав.

9. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

10. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

11. Определя адреса на АСОЦИАЦИЯТА.

12. Потвърждава съответствието с изискванията за преводачески опит на кандидатите за членове.

13. Управителният съвет може да вземе решение, ако на него присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има конферентна връзка, която гарантира удостоверяване на неговата самоличност и позволява участието му в обсъждането и вземането на решения.

14. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите членове.

15. Управителният съвет може да вземе дадено решение и неприсъствено, ако то се приеме от 3 (трима) или повече члена и за него се подпише протокол.

Председател на асоциацията

Член 17. (1) За председател на АСОЦИАЦИЯТА. Управителният съвет избира свой член за срок от 5 (пет) години

(2) Председателят на УС на Асоциацията

1. Представлява АСОЦИАЦИЯТА пред други български и чуждестранни лица. Подписва и подпечатва писмените изявления на АСОЦИАЦИЯТА според разпоредбите на чл. 1, ал. 2, и чл. 2.

2. Организира работата на Управителния съвет;

3. Свиква Управителния съвет на заседание най-малко веднъж на три месеца;

4. Изпълнява и други функции, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или на Управителния съвет.

Контролен съвет

Член 18. (1) Контролният съвет е орган на Общото събрание, който се избира измежду членовете на АСОЦИАЦИЯТА за срок от пет години. Състои се от трима души, които излъчват помежду си председател.

(2) Контролният съвет

1. Контролира цялостното спазване на Устава в дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

2. Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

3. Проверява финансовата дейност на АСОЦИАЦИЯТА и следи за правилното стопанисване и опазване на нейното имущество.

4. Проверява състоянието на кореспонденцията, протоколната книга, отчетността на членския внос, постъпленията от дарения и завещания и други.

5. При установяване на нарушения на финансовата, договорната и уставната дисциплина или на ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА на преводача, Контролният съвет сигнализира Управителния съвет и при необходимост свиква извънредно Общо събрание.

Финансова година

Член 19. Финансовата година съвпада с календарната година.

Правилници

Член 20. (1) В рамките на предоставената им компетентност и самостоятелност колективните органи на управление на АСОЦИАЦИЯТА могат да предлагат за утвърждаване с квалифицирано мнозинство от Общото събрание правилници, в които подробно уреждат изпълнението на своите функции. Правилниците трябва да бъдат в пълно съответствие с нормативните актове и с този Устав.

(2) Приемането, отменянето или изменението на такива правилници изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието членове на Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА.

Печат

Член 21. Печатът на АСОЦИАЦИЯТА е кръгъл с надпис “АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ”.

Прекратяване

Член 22. (1) Прекратяването на АСОЦИАЦИЯТА може да стане по желание на нейните членове или когато целите й станат непостижими. Решението за прекратяване се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове. В този случай се назначава ликвидационна комисия, която има за задача да приключи всички дейности на АСОЦИАЦИЯТА.

(2) Освен по решение на Общото събрание, АСОЦИАЦИЯТА може да бъде прекратена и с решение на Софийски градски съд, фирмено отделение – в случаите и по реда, предвидени от закона.

Преобразуване

Член 23. АСОЦИАЦИЯТА може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел. Решения за преобразуване и определяне на АСОЦИАЦИЯТА като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или вливане в друго юридическо лице с нестопанска цел се взимат от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, съгласно този Устав. С решение на Общото събрание се определят и начините за преобразуване или вливане на АСОЦИАЦИЯТА, както и уреждането на всички отношения, възникнали до нейното преобразуване.

С решение на общото събрание се определят и начините за преобразуване и вливане на АСОЦИАЦИЯТА, както и уреждането на всички отношения, възникнали до преобразуването.

Ликвидация

Член 24. (1) При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от ликвидационна комисия, съгласно член 22 (1) от този Устав. Имената и адресите на членовете на ликвидационната комисия подлежат на вписване по законния ред.

(2) Редът за ликвидация и правомощията на ликвидационната комисия се определят от разпоредбите на Търговския закон.

Имущество след ликвидацията

Член 25. (1) Разпределянето на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, става по решение на Общото събрание, съгласно член 15 (5), точки 10 и 13 от този Устав.

(2) Ако Общото събрание не е взело решение по алинея (1) по-горе до прекратяването на АСОЦИАЦИЯТА, ликвидационната комисия осребрява останалото имущество и го разпределя между членовете на АСОЦИАЦИЯТА, съобразно с направените от тях имуществени вноски.

(3) Ако по алинеи (1) и (2) по-горе не бъдат взети решения, се прилагат съответните законови разпоредби.

Заличаване на асоциацията

Член 26. След разпределяне на имуществото ликвидационната комисия е длъжна да поиска от Софийски градски съд, фирмено отделение, да заличи вписването на АСОЦИАЦИЯТА.

Заключителни разпоредби

§1. Настоящият Устав е приет от проведеното през 1996 г. Общо учредително събрание и изменен и допълнен в съответствие с §1, алинеи (1) и (4), от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Република България от Общото събрание, проведено на 19 май 2001 г., Общото събрание, проведено на 8 април 2006 г., Общото събрание, проведено на 11 април 2009 г. и Общото събрание, проведено на 10 май, 2015 г.

§2. За неуредените в този Устав случаи, както и за тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

17 юни 2023
София