Устен превод

Симултанният устен превод се извършва задължително от екип от 2-ма преводачи, а при продължаващи повече от 4 часа и особено тежки ангажименти — и от 4-ма преводачи по преценка на възложителя и изпълнителя.

Консекутивният превод се извършва от 1 преводач, когато продължителността на ангажимента не превишава 3 часа. При по-голяма продължителност и при лекционни форми задължително се изисква екип от 2-ма преводачи

За симултанен и консекутивен превод се прилагат едни и същи правила на заплащане, както следва:

  1. Препоръчва се размерът на възнаграждението да се определя на ден, като при продължителност на ангажимента над 8 часа всеки допълнителен час се заплаща по отделна тарифа.
  2. Часовете над 8 часа на ден и в почивни дни се заплащат с надбавка в размерна 50% от дневната тарифа.
  3. При настъпили изменения в програмата на осигурената с превод проява, които изискват разделяне на участниците на групи и съответно разделяне на екипа за синхронен или консекутивен превод, заплащането за периода на разделянето се изчислява отделно (за всеки член на екипа съгласно общите правила за синхронен и консекутивен превод) в допълнение към договорената за екипа сума.
  4. При частична отмяна на ангажимента за всеки отделен ден възложителят дължи най-малко определения минимум време или - при продължителност над този минимум - най-малко определеното времетраене на ангажимента по програма. При отказ на превод по заявена програма в деня преди мероприятието, се заплащат 50% от дължимата и договорена сума по програма. При пълна отмяна в деня на ангажимента възложителят дължи пълния размер на договореното възнаграждение (на ден съгласно програмата); а при пълна отмяна с предизвестие от 5 и по-малко дни - 50%. При реално съкращаване на продължителността на осигурената с превод проява се заплаща цялата продължителност на проявата по програма.
  5. Когато преводачите са командировани извън населеното място, в което живеят, възложителят заплаща пълния размер на възнаграждението договорено на ден. Времето за път се заплаща като работно, като се допуска намаление на тарифата с до 50%. Командировъчните разходи са за сметка на възложителя.
  6. Не се допуска магнетофонен запис на превода. Когато по изключение се прави такъв запис, неговото времетраене се заплаща с надбавка в размер на 50% от тарифата.
  7. При ангажимент с няколко преводачески екипа, работещи на различни чужди езици, възнаграждението на всички екипи се определя по една и съща тарифа.

Писмен превод

Писменият превод се заплаща на стандартна страница на езика на превода, която съдържа 1 800 печатни знака (в т.ч. интервалите).

При определяне на възнаграждението се предвиждат надбавки от не по-малко от 20% за посока на превода (от български на чужд език), сложност (специализирана терминология), спеш¬ност (над 6 страници дневно), поверителност, легализация, извършване на превода на място при възложителя и др.

При редактиране на писмен превод заплащането е минимум 30 % от възнаграждението за превод, като се заплаща допълнително за редакция с частичен превод (в зависимост от качеството на редактирания материал и степента на намеса на редактора).

При анулиране на поръчката преди крайния срок за предаване на превода възложителят дължи възнаграждение в пълен размер за преведената част.

Горепосочените условия, тарифи и надбавки за устен и писмен превод се отнасят за труда на крайните изпълнители-физически лица по договори за превод, като преводаческите фирми-посредници могат да договарят други при условие, че те не противоречат на настоящите правила.